Klauzula Informacyjna


Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Laserjetspedition sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Przejazdowa 25. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 022/ 203 64 08 lub adres email pruszkow@laserjetspedition.com
2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@laserjetspedition.com
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach wymienionych w podpisanym upoważnieniu do działania w formie przedstawicielstwa.
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ww. upoważnienia.
5) Twoje dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom lub podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest ww. upoważnienie, w którym Twoje dane zostały nam podane.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wymagany do wykonania czynności wynikających z upoważnienia, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
9) Masz prawo do:
    a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
    c. przenoszenia swoich danych osobowych,
    d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
    e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest skorzystanie z oferowanych przez nas usług.
11) Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.